Post i modlitwa

Włącz się w czterdziestodniowy post.
Poświęcić czas modląc się o siebie,  wspólnotę i ważne dla Bożego Królestwa sprawy. 
Rozpoczniemy 20 lutego 2024 roku (właściwie 19 lutego o godz. 18:00), a zakończymy w Wielką Sobotę 30 marca o godz. 18:00.
Każdy może wybrać dzień swojego postu. Rozpoczynając poprzedniego dnia od godz. 18:00, a kończąc w wybranym dniu postu o godz. 18:00.
Od 18:00 do 18:00. Tak właśnie w Biblii – 
wieczór, noc, poranek i dzień – określany jest jeden dzień.

Czym jest post?
Post jest specjalnym czasem przeznaczonym na modlitwę i uniżenia się przed Panem. Powstrzymujemy się wtedy całkowicie od jedzenia oraz ograniczamy swoją aktywność związaną z pracą. Post może trwać od kilku godzin do kilku dni – to zależy od osoby, która pości. Możemy więcej czasu poświęcić na czytanie Biblii i modlitwę.
Czas, który zwykle poświęcamy na przygotowanie posiłku i jedzenie, przeznaczamy na modlitwę.

O co wspólnie się modlić?

O wspólnotę:
O rozwój, pomnożenie i o ochronę dla wspólnoty.
O Boże prowadzenie, żebyśmy słyszeli głos Ducha Świętego i byli mu posłuszni.
O przełamanie duchowych barier w życiu wszystkich członków wspólnoty.
O wszelkie ewangelizacyjne działania.
O rzeczy, o które zwykle modlisz się dla wspólnoty: lidera, starszych, wszystkich służących we wspólnocie, grupowych, małe grupy, duże spotkania, obozy, mężczyzn, nawrócenia dzieci, młodzież, muzyków, niedzielną ekipę techniczną, wierzących małżonków dla osób ze wspólnoty itp. itd.

O przebudzenie, ewangelizację w Polsce, Europie i Świecie.
O to żeby wśród wszystkich ludów narodów i języków, w każdym miejscu, w każdej miejscowości byli ludzie wierzących, dla których Jezus jest Panem i Zbawicielem.

O wszystkich wierzących w Jezusa Pana i Zbawiciela, o liderów, pastorów, misjonarzy, wspólnoty, Kościoły w Gliwicach, na Śląsku i w Polsce.
O to, żeby w każdym miejscu powstawały nowe grupy modlitewne, wspólnoty, kościoły.

O Izrael, o pokój dla Izraela i Jerozolimy. Błogosławiąc i dziękując szczególnie za naród wybrany. O to, żeby Żydzi zobaczyli w Jezusie swojego Mesjasza.

Oraz własne intencje modlitewne ..

Zapisz odpowiedzi na post ..
Zanotuj i podziel się tym, co Pan Bóg w tym czasie do ciebie mówi i kładzie na sercu.

W trakcie postu dobrze jest przeczytać chociaż niektóre fragmenty mówiące o poście. Np.:

Izajasza 58:6-8 (koniecznie przeczytaj cały rozdział Izajasza 58)
Czyż nie jest ten post, który wybieram:
Rozerwać kajdany zła,
rozwiązać więzy niewoli,
wypuścić wolno uciśnionych
i wszelkie jarzmo połamać?
Dzielić swój chleb z głodnym,
wprowadzić w dom biednych tułaczy,
nagiego, którego ujrzysz, przyodziać
i nie odwrócić się od współziomków.
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza
i szybko rozkwitnie twe zdrowie.
Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie,
chwała PANA iść będzie z tobą.

Joel 2:12-14, 3:1-2
Przeto i teraz jeszcze – wyrocznia PANA:
Nawróćcie się do mnie cały swym sercem,
przez post, płacz i lament.
Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty !
Nawróćcie się do PANA, Boga waszego !
On bowiem jest łaskawy, miłosierny,
nieskory do gniewu i wielki w łaskawości,
a lituje się na widok niedoli.
Któż wie, czy się nie zastanowi, czy się nie zlituje
i pozostawi po sobie błogosławieństwo

I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało,
a synowie wasi i córki wasze prorokować będą,
starcy wasi będą śnili,
a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia.
Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach.

Mateusza 6:17-18
Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać że pościsz ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój który widzi w ukryciu, odda tobie.

Proponuję modlić się o wspólnotę również modlitwami, które są zapisane w Słowie Bożym:

Modlitwa za Kościół na podstawie Efezjan 1, 17-23

Boże Ojcze, dziękuję Ci za wszystkich wierzących we wspólnocie, za ich wiarę i miłość.
Boże naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojcze chwały, daj nam Ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Ciebie samego. Daj nam pełne światła oczy serca, byśmy wiedzieli, czym jest nadzieja do jakiej nas wezwałeś, czym jest bogactwo chwały Twojego dziedzictwa wśród świętych i jak wspaniały jest ogrom Twojej mocy względem nas, wierzących, według działania Twojej potęgi i siły. Tą właśnie mocą działałeś w Chrystusie, gdy wskrzesiłeś Go z martwych i posadziłeś po swojej prawicy w niebiosach, ponad wszelką zwierzchnością, władzą, mocą i panowaniem, ponad wszelkim imieniem wzywanym nie tylko w obecnym świecie, ale i w przyszłym. Wszystko też poddałeś pod Jego stopy, a Jego samego ustanowiłeś nade wszystko Głową Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią Tego, który wszystko doskonale wypełnia.

Modlitwa za Kościół na podstawie Efezjan 3, 14-21
Dlatego zginam kolana moje przed Tobą Ojcze, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, abyś według bogactwa swej chwały sprawił w nas przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka.
Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w naszych sercach; abyśmy w miłości wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, i  poznali miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyśmy zostali napełnieni całą Pełnią Bożą.
Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen.