Post i modlitwa o wspólnotę

Poświęcić czas modląc się o siebie,  wspólnotę i ważne dla Bożego Królestwa sprawy.

Czym jest post?
Post jest specjalnym czasem przeznaczonym na modlitwę i uniżenia się przed Panem. Powstrzymujemy się wtedy całkowicie od jedzenia oraz ograniczamy swoją aktywność związaną z pracą. Post może trwać od kilku godzin do kilku dni – to zależy od osoby, która pości.
Możemy więcej czasu poświęcić na czytanie Biblii i modlitwę. Czas, który zwykle poświęcamy na przygotowanie posiłku i jedzenie, przeznaczamy na modlitwę.

O co będziemy się wspólnie modlić?

O rozwój i pomnożenie, o ochronę dla wspólnoty.
O Boże prowadzenie, o to żebyśmy słyszeli głos Ducha Świętego i byli mu posłuszni.
O przełamanie duchowych barier w życiu wszystkich członków wspólnoty.
O wszelkie ewangelizacyjne działania.
O stałe miejsce dla wspólnoty.
O rzeczy, o które zwykle modlisz się dla wspólnoty: lidera, starszych, grupowych, małe grupy, duże spotkania, obozy, mężczyzn, nawrócenia dzieci, wierzących małżonków dla osób ze wspólnoty itp. itd.
+ własne intencje modlitewne ……………………………………………
Zapisz odpowiedzi na post: ….

Zanotuj i podziel się tym, co Pan Bóg w tym czasie do ciebie mówi i kładzie na sercu.
W trakcie postu dobrze jest przeczytać chociaż niektóre fragmenty mówiące o poście. Np.:

Izajasza 58:6-8  (koniecznie przeczytaj cały rozdział Izajasza 58)
Czyż nie jest ten post, który wybieram:
Rozerwać kajdany zła,
rozwiązać więzy niewoli,
wypuścić wolno uciśnionych
i wszelkie jarzmo połamać?
Dzielić swój chleb z głodnym,
wprowadzić w dom biednych tułaczy,
nagiego, którego ujrzysz, przyodziać
i nie odwrócić się od współziomków.
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza
i szybko rozkwitnie twe zdrowie.
Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie,
chwała PANA iść będzie z tobą.

Joel 2:12-14, 3:1-2
Przeto i teraz jeszcze – wyrocznia PANA:
Nawróćcie się do mnie cały swym sercem,
przez post, płacz i lament.
Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty !
Nawróćcie się do PANA, Boga waszego !
On bowiem jest łaskawy, miłosierny,
nieskory do gniewu i wielki w łaskawości,
a lituje się na widok niedoli.
Któż wie, czy się nie zastanowi, czy się nie zlituje
i pozostawi po sobie błogosławieństwo

I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało,
a synowie wasi i córki wasze prorokować będą,
starcy wasi będą śnili,
a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia.
Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach.

Mateusza 6:17-18
Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać że pościsz ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój który widzi w ukryciu, odda tobie.

Proponuję modlić się o wspólnotę również tymi modlitwami, które są zapisane w Słowie Bożym:

Modlitwa za Kościół na podstawie Efezjan 1, 17-23

Boże Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojcze chwały, daj nam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Ciebie samego.

Daj nam światłe oczy serca tak, byśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania, czym bogactwo chwały Twojego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Twojej mocy względem nas wierzących – na podstawie działania Twojej potęgi i siły.

Wykazałeś je, gdy wskrzesiłeś Jezusa z martwych i posadziłeś po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddałeś pod Jego stopy, a Jego samego ustanowiłeś nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami. 

Modlitwa za Kościół na podstawie Efezjan 3, 14-21

Dlatego zginam kolana moje przed Tobą Ojcze, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, abyś według bogactwa swej chwały sprawił w nas przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka.

Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w naszych sercach; abyśmy w miłości wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, i  poznali miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyśmy zostali napełnieni całą Pełnią Bożą.

Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen.