Chrześcijańska wspólnota Alleluja

Krótka historia.
Jesteśmy chrześcijanami. Zaczęliśmy się spotykać w gronie kilku nawróconych osób w Gliwicach w 1992 r. Spotkania te stały się zalążkiem wspólnoty. Od początku prowadziliśmy obozy letnie i zimowe. W miarę powiększania się wspólnoty zaczęliśmy spotykać się również w małych grupach. W 2004 r. rozpoczęliśmy organizowanie Alpha w Gliwicach, później również w kilku innych miastach (Gliwice, Zabrze, Tychy, Pszczyna). Organizujemy też Alpha w Zakładzie Karnym w Wojkowicach. Oprócz tego prowadzimy kursy małżeńskie, kurs Delta, kurs dla osób prowadzących małe grupy, różnego rodzaju spotkania biblijne. Prowadzona przez nas Akcja Uliczna dla bezdomnych nie tylko zaspokaja doraźne potrzeby, ale ma wpływ na wychodzenie z bezdomności, uzależnień i przybliżenie ludzi do Boga. Co roku młodzi dorośli organizują spektakle Mark Drama, które dają możliwość przeżycia zapisu Ewangelii Marka. Wciąż nowe osoby są zainteresowane Dobrą Nowiną o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Spotkania 4R i pikniki pozwalają odpocząć od codziennej rzeczywistości i nabrać sił. Spotykamy się i wspieramy w małych grupach i na niedzielnej modlitwie z biblijnym nauczaniem.

Wspólnotę Alleluja tworzą osoby, z których każda uwierzyła kiedyś w Jezusa, Bożego Syna, jedynego Pana i Zbawiciela. Pan Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. Jedyną drogą do Boga Ojca. Tylko On jest źródłem prawdy, łaski i życia. Jesteśmy zbawieni z łaski, dzięki ofierze Jezusa na krzyżu. Modlimy się do Boga w imieniu Pana Jezusa w Duchu Świętym.

Staramy się stawiać Boże Słowo w centrum życia wspólnoty – jako Bożą objawioną wolę i Prawdę. Przyjmujemy zasadę poszukiwania i docieranie do tego, co przekazuje Pismo Święte. Chcemy zrozumieć i zastosować tę Prawdę.
Sięgamy i upodabniamy się do obrazu Kościoła opisanego w Nowym Testamencie, jako wzorca do naśladowania.
Cele i działania wspólnoty są oparte na biblijnym nauczaniu.

Wspólnota ma charakter charyzmatyczny. Wierzymy, że Jezus posłał Ducha Świętego, trzecią Osobę Trójcy, po to, by nas prowadził, pouczał, objawiał Boga Ojca. Jego obecność i charyzmaty są nam niezbędne do wykonania całej woli Boga.
Od początku kształtowania się wspólnoty w latach 90-tych jedność między nowonarodzonymi wierzącymi, niezależnie od przynależności do historycznych Kościołów jest dla nas sprawą niezwykłej wagi. Nasza wspólnota od wielu lat utrzymuje otwarty na wszystkich chrześcijan, ekumeniczny charakter, ponieważ wierzymy, że jedność jest możliwa, gdy opieramy się na Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym oraz na spisanym Słowie Bożym. Łączą nas wartości, które są biblijnie najważniejsze.

Liderem wspólnoty jest Andrzej Szepe

Starszymi we wspólnocie są: Andrzej Gillner, Grzegorz Smolnik, Lech Szulc.

Cele i wizja wspólnoty:

  • Dotarcie z Ewangelią do ludzi, tak by mogli zobaczyć i przyjąć Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela,
  • Uczniostwo – chcemy, żeby wierzący wzrastali, stawali się dojrzali i naśladowali Pana Jezusa,
  • Uwielbienie Boga – chcemy razem uwielbiać Pana, Jemu oddawać cześć i codziennie żyć Bożą obecnością,
  • Powrót do korzeni biblijnego nauczania – chcemy tworzyć wspólnotę na wzór Kościoła opisanego w Nowym Testamencie.

Wielkim wezwaniem i zadaniem jest dla nas to, co po swoim zmartwychwstaniu powiedział Pan Jezus: Została Mi dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Idąc więc, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata.

Co oznacza słowo Alleluja?
Polskie słowo alleluja, a w Nowym Testamencie greckie słowo alleluia, pochodzi z hebrajskiego halleluya, co oznacza „wysławiajcie Ja (JHWH)”.
Jest okrzykiem uwielbienia, pojawiającym się w Biblii. Często w psalmach, gdzie wyraża uwielbienie, które ukazuje ostateczne zwycięstwo Boga w każdym aspekcie życia – zarówno wybranych, Bożego ludu, jak i historii świata.
Ostateczny tryumf Boga ukazany jest w Objawieniu Apostoła Jana, gdzie zachwyt i uwielbienie Boga również wyrażany jest okrzykiem Alleluja:
A dwudziestu czterech Starców upadło i czworo Zwierząt, i pokłon oddało Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc: Amen! Alleluja! I wyszedł głos od tronu, mówiący: Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy! I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych gromów, które mówiły: Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący. Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła, i dano jej oblec bisior lśniący i czysty – bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych.
Ap 19,4-8
Z takim nastawieniem chcemy przychodzić wspólnie do Boga. Oczekując powtórnego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chcemy stanąć przed Nim jak małżonka przystrojona w bisior lśniący i czysty.